معاونت پژوهش

Block title
Block content

شرح وظایف معاونت پژوهش مدارس مورد بحث قرار گرفت و بدین شرح مصوب گردید:

 

شرح وظایف معاون پژوهش

 1. برنامه‌ریزی، اجرا و حمایت از طرح‌های آموزشی پژوهش تکمیلی طلاب مدرسه؛

 2. تعامل اثربخش با معاون آموزش مدرسه جهت تقویت و ارتقای کیفیت آموزش پژوهش به طلاب؛

 3. برنامه‌ریزی و اجرای فوق‌برنامه‌های پژوهشی طلاب مدرسه جهت تقویت و گسترش فرهنگ پژوهش و توسعه دانش در میان طلاب؛

 4. نظارت بر اجرای استانداردهای پژوهشی در تحقیقات موظفی طلاب مدرسه؛

 5. تأسیس، سامان‌دهی و مدیریت کتابخانه مدرسه؛

 6. حمایت از تأسیس کانون‌ها و مجلات علمی طلاب مدرسه و نظارت بر آن براساس آیین‌نامه‌های و ضوابط مربوطه؛

 7. شناسایی استعدادهای پژوهشی از میان طلاب مدرسه و زمینه‌سازی جهت شکوفایی آنان؛

 8. تعامل و ارتباط اثربخش با بخش‌های ذی‌ربط معاونت پژوهش استان و معاونت‌های پژوهشی مدارس دیگر با هماهنگی مدیر مدرسه؛

 9. راه‌اندازی و مدیریت شورای پژوهش مدرسه براساس ضوابط و مقررات مربوط؛

 10. ارائه خدمات مشاوره، راهنمایی و ارزیابی پژوهش به طلاب و اساتید مدرسه؛

 11. پیشنهاد همکاران معاونت پژوهشی به مدیر و صدور حکم مطابق ضوابط؛

 12. ارائه برنامه و بودجه‌های سالانه پژوهشی مدرسه به مدیر مدرسه؛

 13. ارائه گزارش موردی و مستمر به مدیر مدرسه؛

 14. انجام امور محول مرتبط با شرح وظایف از سوی مدیر مدرسه؛